เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 5 นาที
47 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์
Course Square Selection

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้ชำนาญการงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาองค์กร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Executive Coach, Certified Coach-Napoleon Hill ประสบการณ์ตรงการเป็นผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ พัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทชั้นนำของประเทศมากกว่า 20 ปี

การบริหารคนในยุคใหม่สำหรับผู้จัดการและหัวหน้าตามสายงาน HR for nonHR

การบริหารคนในยุคใหม่สำหรับผู้จัดการและหัวหน้าตามสายงาน

โดย ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,813 บาท เท่านั้น!

2,590 บาท
  สมัครเรียน

หลักการและเหตุผล

นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและก่อประโยชน์ให้องค์การ สามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรงและความสามารถในการเติบโต แข่งขันได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง ความผันผวนความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอยู่ ตลอดเวลาและมีความก้าวล้ำของนวตักรรมและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการไดเ้ปรียบ ทางการแข่งขัน ความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์การ เป็นทั้งนักพัฒนาและนักบริหารดูแล “คน” ในองค์การทั้งในเชิงศาสตร์และศิลป์เพื่อให้บุคลากรได้ทำงานสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ ส่งมอบผลงานที่ดีให้แก่องค์กรดังนั้น หลักสูตรนี้จะตอบโจทยผู้ที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทใหม่และสำคัญในการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ และสามารถก้าวหน้าเติบโตต่อเนื่องในสายงานนี้ได้อย่าง แท้จริง


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทและความสำคัญของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) ใน ภาพรวมที่มีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อการดำเนินงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เข้าใจกลไกและระบบของงาน HR แต่ละด้านอย่างบูรณาการและเกื้อกูลต่อกัน

3. เข้าใจบทบาทของการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และขีดสมรรถนะที่จำเป็นและสำคัญต่อการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล

4. สามารถนำความรู้ทักษะและเทคนิคมาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

5. สามารถนำมาพัฒนาและปรับใช้กับนโยบาย HR และขั้นตอนการทำงาน

6. และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับต่อไป Ch.0
เวลา(นาที)
แนะนำผู้สอน FREE 3:47  
Introduction Course FREE 4:54  
Ch.2
เวลา(นาที)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์คืออะไร 7:14  
Ch.1
เวลา(นาที)
ปัจจัยความท้าทายต่างๆที่มีผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 19:01  
ปัจจัยความท้าทายต่างๆที่มีผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กรและการบริหารทรัพยากร (ต่อ) 6:14  
HR Trends Concerned in the 2020 Workplace 4:22  
The new power skills for jobs of the future 6:31  
How open are you to hiring a candidate who has one of the following in place of college degree? 4:17  
Ch.3
เวลา(นาที)
บทบาทและความสำคัญขอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเติบโต และแข็งแรงขององค์กร 7:18  
บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ของแบบจำลอง 13:11  
องค์กรเป็นเลิศ 16:06  
ความสำคัญของ HRM 7:52  
Ch.4
เวลา(นาที)
องค์ประกอบสำคัญของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ 10:37  
Organization & Management 3:10  
Organization & Management (ต่อ) 6:11  
Training and Development 14:54  
4 levels of training evaluation model 7:36  
4 levels of training evaluation model (ต่อ) 7:15  
การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and selection) 8:35  
Prediction on how recruiting will be different in 2025 19:47  
Recruitment and selection 5:43  
External sources of recruitment 3:25  
Recruitment 15:34  
Recruitment : Sample interview question 6:09  
Recruitment : Sample interview question (ต่อ) 3:02  
Compensation management 11:52  
Components of a total compensation program 12:17  
Workplace environment & health 7:01  
การสรรหาและคัดเลือก ( Recruitment and selection) 7:09  
What is employee experience ? 7:05  
What is employee engagement ? 16:04  
การบริหารสายอาชีพ (Career managment) 16:00  
What is competency? 13:05  
Defineition of Performance Management 16:18  
Examaple 11:41  
ประโยชน์ของระบบการบริารผลการปฏิบัติงาน 8:38  
Key Matters of Performance management 5:40  
Ch.5
เวลา(นาที)
บทบาทหลักและความรับผิดชอบของผ้จัดการสายงาน (Line manager) ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 11:07  
การบริหารคน (People Management) 8:11  
Ch.6
เวลา(นาที)
Coaching ทักษะที่จำเป็นและสำคัญเพื่ การบริหารคนให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน 11:20  
Taps Model 5:49  
สมรรถนะบางประการที่โค้ชจำเป็นต้องมี (ตัวอย่าง) 9:00  
ความต้องการส่วนบุคคล (Personal) และความต้อวการเชิงปฏิบัติ (Practical) 10:06  
หลักความคิดในการชี้แนะ (Your coaching mingset?) 3:17  
Fixed mindset or Growth mindset ? 11:07  
Provocative Questions : ถามคำถามเชิงกระตุ้น 8:29  
สรุปรวมและปิดคอร์ส 1:40  
HR for Non HR R2_Course Square (1).pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ